El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona organitza una jornada sobre "Les opcions  i repercussions de la modificació de les condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites a càrrec al mecanisme de finançament dels proveïdors de les entitats locals."

Aquesta jornada, tindrà lloc el 5 de juny de 2014 i tindrà caràcter pràctic, te com a objectiu l’estudi  de les diferents opcions a les que es poden acollir els ens locals per millorar les condicions de les operacions d’endeutament a llarg termini subscrites en el marc del mecanisme de finançament pel pagament al proveïdors de les entitats locals regulat mitjançant el RDL 4/2014, de 24 de febrer.

Per això s’analitzaran:

  • Les implicacions de l’adopció de les mesures previstes a la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinación Autonòmica y Local, per la que es dona compliment a l’Acord de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 24 d’abril de 2014, que modifica determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites a càrrec del RDL 4/2012.
  • Les possibilitats per amortitzar o substituir les operacions d’endeutament  concertades en el marc del RDL 4/2012, d’acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la DA 74ª de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2014 i l’Ordre ECF/138/2007, sobre procediments de tutela financera dels ens locals.

PROGRAMA PROVISIONAL

De 10.00 a 10.11. “Encaix legal de les modificacions de les condicions financeres de les operacions d'endeutament subscrites en el marc del RDL 4/2012.

Ponent: Maria Petra Sáiz, Antón, Viceinterventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

De 11.00 a 12.00. Repercussió de les diferents opcions de substitució dels préstecs subscrits d'acord amb el RDL 4/2014. Règim de tutela financera.

Ponent: Ramón Auset i Martí. Responsable de l'Àrea de Corporacions Locals. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

De 12.00 a 12:15 descans

De 12.15 a 13.00. La compatibilitat entre les mesures establertes en la Resolució del 13 de maig de 2014 i les actuacions del Consorci AOC.

Ponent: Miquel Estapé Valls. Subdirector del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya

De 13.00 a 13.45  Repercussió i efectes pels ens locals de les mesures d’obligatori compliment referides a la tramitació d'inici d'activitats econòmiques previstes en la Resolució de 13 de maig de 2014

Ponent: Aurora Corral Garcia. Secretaria de l’Ajuntament de Granollers

LLOC I DATA DE REALITZACIÓ:

Data: 5 de Juny.
Horari: De 10 a 14:00
Lloc: Seu del CSITAL de Barcelona. c/ Girona 48. Barcelona

INSCRIPCIONS:

Es pot formalitzar la inscripció  mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@proxymatest.es/csital o al tel. 93 265 51 51 / 93 265 23 97.

QUOTA D'INSCRIPCIONS I BONIFICACIONS.

70 euros  pels no col·legiats i de 60 euros pels col·legiats.

Pagament:  mitjançant transferència al compte: ES 91 2013-0500-11-0500869043, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref.ingrés JP03 i nom de l'assistent)

La quota d'inscripció dóna dret a assistir a la Jornada i rebre la documentació preparada pels ponents.

CERTIFICAT:

S'expedirà a qui acrediti la seva assistència.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau