DIA 14 D'OCTUBRE-DIMECRES

8,45h Recepció i recollida documentació

9,00h- LES ORDENANCES COM A INSTRUMENTS DE L'AUTONOMIA LOCAL I LA TRANSPARÈNCIA.

S'examinaran  diversos models d'ordenances fiscals, i instruccions per a l'exercici de la transparència  i el compliment dels principis de protecció de dades. Així mateix, s'estudiaran models d'informes econòmics per a la determinació de taxes i preus públics.

Ponent: ANGELA ACIN FERRER. Interventora d'Administració Local

11,00h -PROJECTES DE MODERNITZACIÓ TRIBUTÀRIA EN EL NÚVOL.
S'explicarà l'experiència real d'un projecte de modernització tributària plenament operatiu i gestionat des del núvol.

S'exposaran les claus necessàries per a l'èxit en la implantació del projecte tributari .

Ponent: JUAN MANUEL GÓMEZ ACÍN . Responsable unitat "Economia i Hisenda" de TAO-T-Systems

12 h a 13:30 h- COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Des d'una vessant pragmàtica s'examinarà l'aplicació de procediments de comprovació limitada i inspecció en l'àmbit local.

Ponent: SUSANA GARCÍA ARENAS, Cap de la secció d'ICIO del ORGT.

13,45  h  MENJAR COL·LECTIU

De 15,30 h  a  17,00 h - COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

Com a continuació de la sessió anterior, s'examinarà la comprovació i inspecció en relació amb l'IAE.

Ponents: LORENA FABREGAT PORQUERAS. Inspectora de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

De 17:15 a 18:45 JURISPRUDÈNCIA D'INTERÈS PER A la GESTIÓ TRIBUTÀRIA LOCAL.

Seran analitzades  significatives sentències de diversos Tribunals de Justícia, relatives a la problemàtica de gestionar els diversos tipus d'ingressos  de dret públic locals.

Ponent: PILAR GALINDO MORELL. Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

DIA 15 D'OCTUBRE - DIJOUS

De 9 h a 13,30 h -GESTIÓ DE L'IBI I COL·LABORACIÓ CADASTRAL.

S'analitzaran temes tan importants com  la incidència de les modificacions de la normativa cadastral en l'IBI, la gestió de l'impost, o les vies per facilitar la comunicació amb els ciutadans i el compliment dels seus deures tributaris.

Ponents: IGNACIO OLONDRIZ RIERA. Cap del Servei de Gestió Cadastral  de l'ORGT;   ANTONIO ÁLVAREZ DUMONT  . Inspector d'hisenda de l'Estat ( Ex-director de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid)  ;   LUIS MARTIN-VILLAMUELAS. Cap de Servei de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid.

14 h  MENJAR COL·LECTIU

De 16 h a  18,30 h- LA HISENDA  PÚBLICA DAVANT ELS PROCESSOS CONCURSALS: criteris bàsics d'actuació.

De gran interès serà conèixer i debatre  les actuacions més eficients per respondre, des de l'àmbit municipal, davant els nombrosos processos concursals.

Ponent: JUAN MASSO ORIOL. Cap de la Unitat Regional de Procediments concursals de l'AEAT a Barcelona

DIA 16 D'OCTUBRE - DIVENDRES

De  9 h a 11,30 h -CRISI ECONÒMICA I MESURES AMB INCIDÈNCIA EN LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL.

El ponent proposarà com adaptar la recaptació municipal  a les noves situacions economicofinanceres  dels contribuents, per aconseguir els objectius fixats  en període voluntari i executiu.  

Ponent: JOSE MANUEL FARFAN.Tresorer Diputació de Sevilla

De  12 h a 13,30 h  PROBLEMES  PRÀCTICS DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA MUNICIPAL.

El ponent  es referirà a la col·laboració inter-administrativa i exposarà diverses actuacions per minorar la problemàtica de la recaptació executiva municipal.

Ponent: MARCELINO J. FERRO PARGA. Sotsdirector General de Coordinació de l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid (+m)

De 15,30 h a 18,30 h  CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES URBANÍSTIQUES.

Una anàlisi exhaustiva d'aquestes categories d'ingressos de dret públic pot aportar interessants pautes  per millorar la tresoreria municipal.

Ponent: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LEAL. Secretari general de l'Ajuntament de Manresa

INSCRIPCIONS

Es poden formalitzar mitjançant carta dirigida al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona situat al carrer Girona, 48 entl. 08.009-Barcelona, mitjançant trucada telefònica al Col·legi Telfs. 93.265.51.61 - 93.265.23.38, FAX 265.52.45, e-mail: informacio@proxymatest.es/csital , o emplenant el formulari d'inscripció de la pàgina web del col·legi www.proxymatest.es/csital que trobareu aquí.

La quota d'inscripció és de 630 euros que es pot abonar mitjançant transferència al compte IBAN ES91 2013-0500-11-0500869043, o mitjançant taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.

Els que van assistir al Curs sobre Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos locals organitzat pel Col · legi en el mes de novembre de 2014 pagaran 570 euros.

El pagament d'una quota dóna dret que assisteixin persones diferents a cada ponència. La documentació entregada només  serà una.

La quota d'inscripció dóna dret a:
• Assistir a les Jornades que s'anuncien en aquest programa i rebre la documentació i programes informàtics preparats pels ponents.
• Assistir al menjar dels dos primers dies.

CERTIFICAT
S'expedirà als que acreditin l'assistència.

MATERIAL QUE ES FACILITARÀ

  • Model d'Ordenança General i d'algunes ordenances fiscals.
  • Normativa tributària actualitzada.
  • Documentació de seguiment de les ponències, integrada pel contingut de l'exposició i ampli conjunt de models de resolucions administratives, aplicables a la gestió i la inspecció tributàries.
  • Complet MODELARIO DE RECAPTACIÓ

Organitza:    Inici

 

Col·labora:

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau