El CSITAL Barcelona organitza una sessió de treball sobre  les darreres novetats legislatives en matèria econòmica.

LLOC I DATA DE REALITZACIÓ:
Data: 2 de febrer de 2015, de 17 a 20 hores

Lloc: Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona, C. Girona 48. Entresòl 08009 Barcelona

INSCRIPCIONS:

Es pot formalitzar la inscripció  mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@proxymatest.es/csital o al tel. 93 265 51 51 / 93 265 23 97.

PONENTS:

Antoni Calpe Jordà. Interventor General de l’Ajuntament de Martorell

Maria Petra Sáiz, Interventora General de de l’Ajuntament Hospitalet de Llobregat

Aquesta jornada tindrà caràcter pràctic i com a objectiu tractar els dubtes que es puguin plantejar en relació amb els aspectes econòmics que es deriven de les  següents modificacions legislatives aprovades:

El Reial decret llei 17/2014, de 256 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.

  • Fons de finançament de les Comunitats Autònomes amb incidència en les finances dels ens locals.
  • Fons de finançament de les entitats locals
  • Registres de convenis
  • Altres aspectes econòmics amb incidència en els ens locals      

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. En aquest apartat es farà especial incidència en aquests temes:

  • Separacions i liquidacions de consorcis
  • Modificacions de la Llei general de subvencions.

 Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos  generals de l’Estat per a l’exercici 2015.

  • Resolució de 29 de desembre sobre l’aplicació efectiva en l’àmbit públic estatal de la disposició addicional 12ª de la Llei 26/2014.  

 

QUOTA D'INSCRIPCIONS I BONIFICACIONS.

 

90€  pels no Col•legiats i de 80€ pels col·legiats.

Pagament:  mitjançant transferència al compte: ES9120130500110500869043, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref.ingrés JP06 i nom de l'assistent)

La quota d'inscripció dóna dret a assistir a la Jornada i rebre la documentació preparada pels ponents.

CERTIFICAT:

S'expedirà a qui acrediti la seva assistència.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau